DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

«But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.
He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.

Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
Previous12Next

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Random Bible Verse

And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies