DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
I will refresh the weary and satisfy the faint.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Random Bible Verse

And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies