DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

12 Bible Verses about 'Presence'

«Žalm 16:11»
You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Where shall I go from your Spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there! If I make my bed in Sheol, you are there!Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
And the Lord said to Satan, “Behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand.” So Satan went out from the presence of the Lord.Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.
Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.
Repent therefore, and turn back, that your sins may be blotted out.Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.
One Sabbath he was going through the grainfields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. And the Pharisees were saying to him, “Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?” And he said to them, “Have you never read what David did, when he was in need and was hungry, he and those who were with him: how he entered the house of God, in the time of Abiathar the high priest, and ate the bread of the Presence, which it is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those who were with him?” And he said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is lord even of the Sabbath.”V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“ On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“

Bible verse of the day

Trust in the Lord, and do good;
dwell in the land and befriend faithfulness.

Random Bible Verse

For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies