DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

Biblické verše o Ochrana

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies,
ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých,
čo kráčajú v pýche.

Náhodný Biblický verš

Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

Biblický verš dňa

Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!