DailyVerses.net

72 Biblické verše o Poslušnosť

« Ján 14:23 »

KAT
X
NKJV
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“Jesus answered and said to him, “If anyone loves Me, he will keep My word; and My Father will love him, and We will come to him and make Our home with him.”
Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!My son, keep your father’s command, And do not forsake the law of your mother.
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth.
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.He who keeps instruction is in the way of life, But he who refuses correction goes astray.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. And whatever we ask we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight.
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.For as by one man’s disobedience many were made sinners, so also by one Man’s obedience many will be made righteous.
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!But I say to you who hear: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.
Zachovávaj, čo žiada Pán, tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kde sa obrátiš.And keep the charge of the Lord your God: to walk in His ways, to keep His statutes, His commandments, His judgments, and His testimonies, as it is written in the Law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.“If you will not hear, And if you will not take it to heart, To give glory to My name,” Says the Lord of hosts, “I will send a curse upon you, And I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already, Because you do not take it to heart.”
Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.Let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God.
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord.
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“Then He said to them all, “If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.”
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“So he answered and said, “ ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’ and ‘your neighbor as yourself.’ ”
Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.And we are His witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him.
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.That I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you.

Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.
Predošlý123Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android