DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

34 Biblické verše o Túžby

«Galaťanom 5:16»
Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh.
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.
Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.
Môže človek chodiť po žeravej pahrebe, a nohy si nepopáliť?!Or can one walk on hot coals and his feet not be scorched?
A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.I have made a covenant with my eyes; how then could I gaze at a virgin?
„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.“All things are lawful for me,” but not all things are helpful. “All things are lawful for me,” but I will not be dominated by anything.
Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.
Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.
Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.For all that is in the world—the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life—is not from the Father but is from the world.
Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God.
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.
Áno, cestu tvojich súdov, Pane, sme čakali, tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše.In the path of your judgments, O Lord, we wait for you; your name and remembrance are the desire of our soul.
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.
Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.By which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire.
Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.All day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.
Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon; veď by som nevedel o žiadostivosti, keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš!“What then shall we say? That the law is sin? By no means! Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, “You shall not covet.”

Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.A man without self-control is like a city broken into and left without walls.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

Náhodný Biblický verš

Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“

Biblický verš dňa

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!