DailyVerses.net

21 Biblické verše o Úprimnosť

« 1. Jánov 3:18 »

KAT
X
ESV
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.
Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.”

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android