DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Trust

«Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto… Proverbs 3:5-6»
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
What time I am afraid, I will trust in thee.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
For we walk by faith, not by sight.Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe.Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the Lord, happy is he.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Previous123Next

Bible verse of the day

Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies