DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Truth

«The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who… Psalm 15:2-3»
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ.Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit—just as it has taught you, remain in him.Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of all he created.Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.

The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Previous12Next

Bible verse of the day

Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies