DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Understanding

«Call to me and I will answer you and tell you great… Jeremiah 33:3»
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.
As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom. Though it cost all you have, get understanding.Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.
I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, ‘What are you making?’ Does your work say, ‘The potter has no hands’?Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Get wisdom, get understanding; do not forget my words or turn away from them.Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.
A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.
Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
Previous12Next

Bible verse of the day

Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin.”

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies