DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť. Príslovia 2:6»
For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, pridržiavajú sa múdrosti.
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
I thank You and praise You, O God of my fathers; You have given me wisdom and might, And have now made known to me what we asked of You, For You have made known to us the king’s demand.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Previous123Next

Bible verse of the day

For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.

Random Bible Verse

If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies