DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a… Príslovia 8:13»
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
And because the midwives feared God, he gave them families.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.
Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your name.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.

Bible verse of the day

Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.

Random Bible Verse

Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies