DailyVerses.net

24 Bible Verses about Awe

« Psalmit 33:18 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.
Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.
Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised.Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
And because the midwives feared God, he gave them families.Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.
The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!
God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.
Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.
So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.
So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.

Read more

Comments
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies