DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Community

«And let us consider how we may spur one another on toward… Hebrews 10:24-25»
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!
For where two or three gather in my name, there am I with them.Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.A usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.
All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had.Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!
Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.
For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.
They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci.
They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu.
Give proper recognition to those widows who are really in need.Prokazuj úctu osamělým vdovám.
Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ.Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.
Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!

If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for God’s temple is sacred, and you together are that temple.Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.
Previous12Next

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

A generous person will prosper;
whoever refreshes others will be refreshed.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies