DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma radost

«Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to… 1. Tesalonickým 5:16-18»
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!
Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.This is the day the Lord has made; We will rejoice and be glad in it.
I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.You will show me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore.
Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.Whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith—the salvation of your souls.
Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.I will greatly rejoice in the Lord, My soul shall be joyful in my God; For He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with ornaments, And as a bride adorns herself with her jewels.
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.
Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake. For when I am weak, then I am strong.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku.That I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you.
To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full.
Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce.Your testimonies I have taken as a heritage forever, For they are the rejoicing of my heart.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.For the Lord takes pleasure in His people; He will beautify the humble with salvation.
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.Now godliness with contentment is great gain.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Náhodný Biblický verš

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly,
já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,
tvé hradby mám před sebou stále.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!