DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se… 1. Petrův 3:3-4»
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des andern.
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke.
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein – mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern –, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich, mit sanftem und stillem Geist: Das ist köstlich vor Gott.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du dir vornimmst!
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs; ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt«.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Habe deine Lust am HERRN; der wird dir geben, was dein Herz wünscht.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren.
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.Wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an; wer aber ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN harret!
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Ich suche dich von ganzem Herzen; lass mich nicht abirren von deinen Geboten.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, HERR, mein Fels und mein Erlöser.
Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen.
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer!, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird's ihm geschehen.

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!