DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se… 1. Petrův 3:3-4»
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre.
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro corazón.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!