DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Honestidad

«Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino… 1 Juan 3:18»
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía.Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia.Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que su «sí» sea «sí», y su «no», «no», para que no sean condenados.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
Bien le va al que presta con generosidad, y maneja sus negocios con justicia.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo que está frente a ti.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse.Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.
Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡No has mentido a los hombres, sino a Dios!Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“

Versículo de la Biblia del día

Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina.

Reciba el Versículo Diario:

Notificación diariaCorreo electrónicoFacebookTwitterAndroid-appEn tu sitio web

Versículo de la Biblia al Azar

Que te conceda lo que tu corazón desea;
que haga que se cumplan todos tus planes.
Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies