DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Evil

«Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12:21»
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším.
You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte – aby byl zachráněn život mnoha lidí.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.
“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.
Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked.Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí.
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.‘
The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen.A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight; stop doing wrong.Umyjte se a očisťte! Odkliďte mi už z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Upevni mé kroky ve svých výrocích, ať mě neovládne žádný hřích!
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.

But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth.Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil.
Previous12Next

Bible verse of the day

The Lord will vindicate me;
your love, Lord, endures forever—
do not abandon the works of your hands.

Random Bible Verse

For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies