DailyVerses.net

30 Bible Verses about Following

« 2. Tessalonikalaiskirje 3:5 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.Vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea. Silloin menestytte ja saatte elää kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne.
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.
Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua.
Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.
And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.»
If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.
Therefore be imitators of God, as beloved children.Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.
For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way.Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: »Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.»
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Jeesus sanoi hänelle: »Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.»
So also faith by itself, if it does not have works, is dead.Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.
And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Älä poikkea oikealle äläkä vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta.
“By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.
Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.
I hasten and do not delay to keep your commandments.Oikopäätä, viivyttelemättä minä aina täytän sinun käskysi.
By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani.

And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.»
Previous12Next
Comments
Bible verse of the day
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies