DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded… Deuteronomy 5:33»
Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess.Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.
When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.
The Lord makes firm the steps of the one who delights in him.Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.
In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.
But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!
Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
I will hasten and not delay to obey your commands.Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.

“Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.
Previous12Next

Bible verse of the day

Those who guard their lips preserve their lives,
but those who speak rashly will come to ruin.

Random Bible Verse

For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies