DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Giving

«Each of you should give what you have decided in your heart… 2 Corinthians 9:7»
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.
Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.
Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.
You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
All day long he craves for more, but the righteous give without sparing.De begerigheid begeert de ganse dag, maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously.De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
Nehemiah said, “Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.”En Nehemia – dat is de stadhouder – met de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende, toen het de woorden der wet hoorde.
Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.
John answered, “Anyone who has two shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same.”Hij antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo.

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Random Bible Verse

So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies