DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
But as for me, I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; my God will hear me.Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope.Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.
But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call.Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.
To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Iron sharpens iron, and one man sharpens another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies