DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the thoughts that I think toward you, saith the… Jeremiah 29:11»
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope.A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope.Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.
Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
The Spirit of the Lord God is upon me; because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound.Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling.Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory.Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.

So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Previous12Next

Bible verse of the day

But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.

Random Bible Verse

Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies