DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

23 Bible Verses about Learning

« Psalms 32:8 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
My son, do not despise the Lord’s discipline, and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in.Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Show me your ways, Lord, teach me your paths.Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.
Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths.Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.
Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid.Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Teach me to do your will, for you are my God; may your good Spirit lead me on level ground.Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way.Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit—just as it has taught you, remain in him.En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine.Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Jesus answered, “My teaching is not my own. It comes from the one who sent me.”Jezus​ antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.
My soul yearns for you in the night; in the morning my spirit longs for you. When your judgments come upon the earth, the people of the world learn righteousness.Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.
Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah.En zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de ​tempel​ en aan huis, en verkondigden het ​evangelie, dat de ​Christus​ ​Jezus​ is.
But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.Maar de Trooster, de ​heilige​ ​Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you but have taught you publicly and from house to house.Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis.
Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you.Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant
Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
Bible verse of the day
Psalms 145:18
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies