DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Lying

«For he that will love life, and see good days, let him… 1 Peter 3:10-11»
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue.Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.
Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things come from within, and defile the man.A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.
Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him.Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.
He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však kadejakú lož z úst.
Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.Nepravdivosť a lživú reč ráč vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.
Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému človeku.
Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“
The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.
God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?Boh nie je ako človek, že by luhal, ani ako syn človeka, že by ľutoval! Azda by povedal, a nevykonal, hovoril var', a nesplnil?

Bible verse of the day

For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.

Random Bible Verse

The Lord is nigh unto all them that call upon him,
to all that call upon him in truth.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies