DailyVerses.net
<

Matthew - NIV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

Bible Verses

« Matthew 19:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you.Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
“For where two or three gather in my name, there am I with them.”Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
But go and learn what this means: ‘I desire mercy, not sacrifice.’ For I have not come to call the righteous, but sinners.Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
“Haven’t you read,” he replied, “that at the beginning the Creator ‘made them male and female,’ and said, ‘For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’? So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate.”On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?« A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Comments
Bible verse of the day
And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies