DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Let your conversation be without covetousness; and be content with such things… Hebrews 13:5»
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.
But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.
Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.
And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
For where your treasure is, there will your heart be also.Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.

I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.
Previous12Next

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies