DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Let your conversation be without covetousness; and be content with such things… Hebrews 13:5»
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.
Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.
Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
For where your treasure is, there will your heart be also.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.
For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.

I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
Previous12Next

Bible verse of the day

Whoso loveth instruction loveth knowledge:
but he that hateth reproof is brutish.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

O Lord, thou art my God;
I will exalt thee, I will praise thy name;
for thou hast done wonderful things;
thy counsels of old
are faithfulness and truth.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies