DailyVerses.net

13 Bijbelteksten over Egoisme


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.
Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.
Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.
Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.
Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.Incline my heart to Your testimonies, And not to covetousness.
Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.
En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...