DailyVerses.net

Filippenzen - NBG

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Filippenzen 1
Filippenzen 2
Filippenzen 3
Filippenzen 4

Bijbelteksten

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

NBV BGT NBG BB
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android