DailyVerses.net

95 Bijbelteksten over God (2/4)

« Jesaja 40:8 »

NBV BGT NBG BB
X
NBV
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.
Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'
En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Vorige1234Volgende
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android