DailyVerses.net

95 Bijbelteksten over God (3/4)

« Efeziërs 6:10 »

NBV BGT NBG BB
X
NBV
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.
Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'
Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER. 'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.

Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Vorige1234Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android