DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Jezus

Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”
Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”
Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.
Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.But he said, “What is impossible with man is possible with God.”
Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted.
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
Vorige12...7Volgende

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...