DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Naaste

«Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een… Marcus 12:31»
Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.
Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.
Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.
Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.
Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.
Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.
Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.
De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.
Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.
En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.
Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.
Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.
Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.

Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...