DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Naaste

«And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour… Mark 12:31»
Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.
Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.Let no man seek his own, but every man another's wealth.
Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.
Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.

Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...