DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Wederkomst

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.
Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!He who testifies to these things says, “Surely I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus!
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done.
Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”
En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.
Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.

Bijbeltekst van de dag

Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...