DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

16 Bible Verses about Planning - NIV & NBG


Commit to the Lord whatever you do,
and he will establish your plans.
Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
May he give you the desire of your heart
and make all your plans succeed.
Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.
In their hearts humans plan their course,
but the Lord establishes their steps.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.
Suppose one of you wants to build a tower. Won’t you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
Let the morning bring me word of your unfailing love,
for I have put my trust in you.
Show me the way I should go,
for to you I entrust my life.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.
Plans fail for lack of counsel,
but with many advisers they succeed.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg,
maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
Many are the plans in a person’s heart,
but it is the Lord’s purpose that prevails.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen,
maar de raad des Heren, die zal bestaan.
There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Do not wear yourself out to get rich;
do not trust your own cleverness.
Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af.
All this also comes from the Lord Almighty,
whose plan is wonderful,
whose wisdom is magnificent.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit;
Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
“For my thoughts are not your thoughts,
neither are your ways my ways,”
declares the Lord.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Teach us to number our days,
that we may gain a heart of wisdom.
Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.
As the heavens are higher than the earth,
so are my ways higher than your ways
and my thoughts than your thoughts.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,
zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen
en mijn gedachten dan uw gedachten.
Surely the Sovereign Lord does nothing
without revealing his plan
to his servants the prophets.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Do not envy the violent
or choose any of their ways.
For the Lord detests the perverse
but takes the upright into his confidence.
Wees niet afgunstig op een man van geweld
en verkies geen enkele van zijn wegen,
want de Here verafschuwt de verkeerde,
maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
Bible verse of the day
psalms 112:5
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...