DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Boh

«Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od… Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!Here, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Daarom is U groot, Here God! Want daar is niemand soos U, en daar is geen God behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.Want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Ek het tot die Here gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Náhodný Biblický verš

Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!