DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

95 Biblické verše o Boh

«Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Náhodný Biblický verš

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!
Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!