DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Evanjelizácia

«Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby… Skutky 13:47»
Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.«For so the Lord has commanded us, saying, ‘I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.’
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.”
Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.
Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!
Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.
Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you—unless you believed in vain.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed.
K čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ.
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it.
A poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“And you will say in that day: “Give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples, proclaim that his name is exalted.”
Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.But as for you, teach what accords with sound doctrine.
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.So I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord.
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet.
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“Jesus said, “Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life.”
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.
Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.
Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Vľúdna odpoveď krotí hnev,
urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

Náhodný Biblický verš

Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!