52 Biblické verše o Múdrosť

« Príslovia 2:6 »
Katolícky preklad
Reina-Valera 1995

KAT
X
Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Nunca digas: «¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos?», porque nunca hay sabiduría en esta pregunta.
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría.
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra; pero con los humildes está la sabiduría.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.
Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.El que tarda en airarse es grande de entendimiento; el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.«A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.»
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.¡También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría!

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él.
Predošlý123Ďalší
Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Príslovia 17:6
Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid