DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

79 Biblické verše o Viera (2/4)

« 1. Korinťanom 16:13 »
Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.
On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« - prejde.
A nič vám nebude nemožné.“
Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.
Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.
Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.
Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“
Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.
Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
Predošlý1234Ďalší
Biblický verš dňa
Príslovia 3:13
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!