DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«The tongue has the power of life and death, and those who… Proverbs 18:21»
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.
Previous123Next

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies