DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo… Príslovia 18:21»
Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.
A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
In the multitude of words sin is not lacking, But he who restrains his lips is wise.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!
A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Previous123Next

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies