DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Trust

Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Blessed is the man who trusts in the Lord, And whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, Which spreads out its roots by the river, And will not fear when heat comes; But its leaf will be green, And will not be anxious in the year of drought, Nor will cease from yielding fruit.Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
Whenever I am afraid, I will trust in You.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you.Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.
Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
For we walk by faith, not by sight.Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
In God is my salvation and my glory; The rock of my strength, And my refuge, is in God.Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
The fear of man brings a snare, But whoever trusts in the Lord shall be safe.Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.
Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
He who heeds the word wisely will find good, And whoever trusts in the Lord, happy is he.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
In God (I will praise His word), In God I have put my trust; I will not fear. What can flesh do to me?Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
Commit your way to the Lord, Trust also in Him, And He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, And your justice as the noonday.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Oh, how great is Your goodness, Which You have laid up for those who fear You, Which You have prepared for those who trust in You In the presence of the sons of men!Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world.Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Previous123Next

Bible verse of the day

Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.

Random Bible Verse

Let not mercy and truth forsake you;
Bind them around your neck,
Write them on the tablet of your heart,
And so find favor and high esteem
In the sight of God and man.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies