DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Truth

«The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who… Psalm 15:2-3»
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ.Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is, maar de mond van de goddelozen alleen verderfelijke dingen.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Ik heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.
As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit—just as it has taught you, remain in him.En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.
He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of all he created.Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.
The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.
But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.
Previous12Next

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Random Bible Verse

I will instruct you and teach you in the way you should go;
I will counsel you with my loving eye on you.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies