DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Understanding

«Call to me and I will answer you and tell you great… Jeremiah 33:3»
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.
As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom. Though it cost all you have, get understanding.Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.
I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
Woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, ‘What are you making?’ Does your work say, ‘The potter has no hands’?Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt – een potscherf tussen aarden scherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u? Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?
Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.
Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

Get wisdom, get understanding; do not forget my words or turn away from them.Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af.
Previous12Next

Bible verse of the day

For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”

Random Bible Verse

For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies