DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the LORD gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.
Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Previous123Next

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Random Bible Verse

Since you are precious and honored in my sight,
and because I love you,
I will give people in exchange for you,
nations in exchange for your life.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies