DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

23 Bible Verses about Awe

The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised.Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
And because the midwives feared God, he gave them families.En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.Onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.
Bible verse of the day
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...